Algemene voorwaarden

Art.1 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanbiedingen en (repeterende) overeenkomsten van koop en verkoop en/of dienstverlening van en met Katje Welding B.V. en aan haar gelieerde rechtspersonen.
2. In deze voorwaarden wordt Katje Welding B.V., althans de aan haar gelieerde rechtspersoon die deze voorwaarden gebruikt, aangeduid als  verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als koper.
3. Door het aangaan van een overeenkomst met verkoper verklaart koper bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan. Door koper gehanteerde (standaard) voorwaarden en bedingen worden hierbij door verkoper van de hand gewezen en ter zijde geschoven; die (standaard) voorwaarden en bedingen gelden niet, tenzij toepasselijkheid daarvan door verkoper voor of bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Art.2 AANBIEDING
1. Elke door de verkoper uitgebrachte offerte of aanbieding is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld.
2. De inhoud van folders, websites, drukwerken etc. binden verkoper niet, tenzij in de offerte, aanbieding of overeenkomst uitdrukkelijk ernaar wordt verwezen.

Art.3 OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verkoper.
2. De uitdrukkelijke aanvaarding als bedoeld in lid 1 blijkt uit de schriftelijke bevestiging van verkoper dan wel uit het feit dat verkoper uitvoering geeft aan de overeenkomst, bijvoorbeeld door verzending van op grond van de overeenkomst te leveren goederen.
3. Overeenkomsten aangegaan met ondergeschikte werknemers van verkoper – dat wil zeggen personeelsleden zonder procuratie – binden verkoper niet, tenzij deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Art.4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen behoudt verkoper en/of de eventueel derde rechthebbende de auteursrechten en alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom op de door verkoper gedane offertes/aanbiedingen en overeenkomsten en alle verstrekte afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen, schetsen, modellen, programmatuur e.d. Indien en voorzover voor het vestigen van deze rechten enige handeling van koper is vereist, verplicht koper zich onvoorwaardelijk hieraan medewerking te verlenen. Bovengenoemde stukken blijven eigendom van verkoper, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht, en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper noch geheel, noch gedeeltelijk door de koper worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden ter hand gesteld worden, ter inzage  worden gegeven of op andere wijze worden gebruikt. Per overtreding van deze bepaling is koper jegens verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,-.
2. De in het voorgaande artikellid bedoelde stukken dienen op eerste verzoek, uiterlijk na ommekomst van de ter zake door verkoper gegeven termijn, aan verkoper te worden teruggezonden. Bij schending van deze bepaling verbeurt koper jegens verkoper een direct opeisbare boete van € 500,- per dag.
3. De in artikelleden 1 en 2 bedoelde boetes kunnen door verkoper naast schadevergoedig op grond van de wet worden gevorderd. Het verbeuren van boetes laat de bevoegdheid schadevergoeding te vorderen derhalve onverlet.

4. Koper vrijwaart verkoper voor alle claims van derden en directe en indirecte schade die het gevolg is van handelen door koper in strijd met het in dit artikel bepaalde.

Art.5 PRIJZEN
1. Tenzij een andere leveringsconditie is vermeld of overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen voor levering af fabriek, exclusief BTW, in- en uitvoerrechten en andere heffingen van overheidswege, nu of later vastgesteld.
2. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten geldend op de dag van de offerte/aanbieding. Indien na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in een of meer prijsbepalende factoren, is verkoper bevoegd deze aan koper door te berekenen indien dat naar het oordeel van verkoper billijk te achten is. Onder prijsbepalende factoren worden in elk geval verstaan grondstofprijzen, materiaal-, loon-, en transportkosten, valutaverhoudingen, in- en uitvoerrechten en belastingen of andere heffingen.
3. Verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie werkdagen vóór aflevering op de hoogte stellen van de prijsverhoging. Bij deze kennisgeving zal ze de prijsverhoging toelichten.
4. Indien binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst een prijsverhoging plaatsvindt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsverhoging na deze drie maanden plaatsvindt, is koper slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging ten opzichte van de in de offerte/aanbieding vermelde prijs 10% of meer bedraagt. De bevoegdheid tot ontbinding geldt niet indien de prijswijzigingen het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.
5. Koper dient zijn wil tot ontbinding binnen drie werkdagen na mededeling van de prijsverhoging schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de overeenkomst inclusief prijsverhoging in stand blijft.
6. Een ontbinding wegens prijsverhoging geeft koper geen recht op vergoeding van enige schade.

Art.6 BETALING
1. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden ten kantore van verkoper dan wel op een door verkoper aangewezen bankrekeningnummer.
2. De verschuldigde factuurbedragen zijn onmiddellijk opeisbaar bij het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen. Vanaf dat moment van verzuim tot de dag van algehele voldoening is koper over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2% opslag.
3. Koper is niet bevoegd op de in de factuur vermelde prijs wegens een door hem gestelde tegenvordering enig bedrag in mindering te brengen dan wel betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. De bevoegdheid tot verrekening en/of opschorting van koper is uitgesloten.
4. Indien verkoper bij wanprestatie van koper, onder meer doch niet uitsluitend ter zake tijdige en volledige voldoening van te betalen (factuur)bedragen, tot buitengerechtelijke en/of gerechtelijke maatregelen overgaat, komen alle kosten daarvan voor rekening van koper. De kosten zijn door koper verschuldigd, in ieder geval wanneer verkoper zich naar aanleiding van de wanprestatie van koper tot een derde wendt. De buitengerechtelijke kosten worden ten minste gesteld op de bedragen voortvloeiende uit de staffel ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit (BIK). Als verkoper aantoont in werkelijkheid hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen al deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
5. Verkoper is gerechtigd een naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen – bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie of depotstorting – alvorens tot (verdere) levering over te gaan, ook wanneer een krediet is bedongen. Verkoper mag de overeenkomst schriftelijk ontbinden dan wel tot opschorting van zijn leveringsverplichting overgaan als koper weigert tijdig de verlangde zekerheid te stellen. Dit onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van hiermee verband houdende schade.
6. Elke betaling van een geldsom door koper strekt allereerst in mindering van kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte van de hoofdsom (langst openstaande facturen eerst) en de lopende rente.

Art.7 BEPROEVING
1. Vóór verzending zal de verkoper, indien schriftelijk overeengekomen, de te leveren goederen onderzoeken en beproeven. De koper heeft in dat geval het recht de beproeving bij te wonen en zal door de verkoper tijdig in kennis worden gesteld dat de goederen ter beproeving gereed zijn. De verkoper zal aan de koper op diens verzoek een gewaarmerkt afschrift van zijn inspectie- en beproevingsrapporten verstrekken. Indien de koper zulks verlangt en dit tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, dient deze inspectie en beproeving voor rekening van de koper te geschieden door een door de koper op te geven onafhankelijk onderzoeksinstituut.

Art.8 LEVERING EN RISICO
1. Levering geschiedt af fabriek, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de verkoper de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, en hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen.
3. De leveringstermijnen zijn indicatief en worden geacht een zorgvuldige schatting te zijn. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst, dan wel tot het niet nakomen van enige verplichting die voor hem uit deze of uit enige andere met de verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
4. Indien wordt overeengekomen dat verkoper de gekochte goederen op een door koper aangewezen bestemming aflevert, komen alle zaken vanaf het ogenblik van verzending door/namens verkoper voor rekening en risico van koper. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met het transport. Het vervoer komt te allen tijde voor risico van koper. Koper dient zich desgewenst tegen dit risico te verzekeren.
5. Koper is verplicht de door verkoper te leveren goederen/diensten af te nemen op het moment waarop ze door verkoper voor aflevering zijn gereedgemaakt dan wel ter beschikking gesteld. Indien ze om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet volledig door de koper in ontvangst worden genomen, zullen de goederen voor rekening en risico van koper worden opgeslagen. Koper is in dat geval vergoeding verschuldigd van alle daarmee verband houdende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten.
6. Indien koper nalaat de aldus opgeslagen zaken (die door koper ter beschikking zijn gesteld) uiterlijk binnen één maand alsnog af te nemen c.q. op te halen tegen betaling van al het verschuldigde, is verkoper bevoegd de zaken namens koper te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan koper uit te keren, na aftrek van alle aan verkoper toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

Art.9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Verkoper behoudt zich het eigendom voor van de nu en in de toekomst aan koper afgeleverde producten, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn voldaan. Eerst na volledige voldoening daarvan gaat de eigendom van de goederen op koper over.
2. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen als herkenbaar eigendom van verkoper en zorgvuldig te bewaren.
3. Indien koper zijn (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de vorderingen van verkoper – waaronder begrepen vorderingen ter zake eerdere leveringen, boete, rente en kosten – niet tijdig en volledig nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is verkoper onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de geleverde goederen zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst terug te (laten) nemen. Zo nodig zal koper hieraan alle medewerking verlenen.
4. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op koper is overgegaan mag koper ze niet verpanden of derden daarop enig ander recht verlenen.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, stelt koper verkoper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die verkoper alsdan ter bescherming van haar eigendomsrecht zou willen treffen.

Art.10 OVERMACHT
1. Verkoper is niet aansprakelijk voor niet-nakoming als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid iedere omstandigheid of gebeurtenis buiten de macht van verkoper en als gevolg waarvan verkoper redelijkerwijs niet geacht kan worden haar verplichtingen na te komen, waaronder in elk geval begrepen oorlog, mobilisatie, onrust, natuurrampen of extreme weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, stagnatie in en/of beperking van en/of stopzetting van de levering door nutsbedrijven, machinebreuk en andere calamiteiten, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet (tijdige) levering van de noodzakelijke grondstoffen, materialen en/of halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen, alsmede andere gelijksoortige van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheden, waaronder overmacht aan de zijde van toeleveranciers van verkoper.
2. In geval van overmacht kan (verdere) nakoming van de verplichtingen van verkoper redelijkerwijze niet worden gevergd. Verkoper is alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3. Indien door overmacht de levering of de uitvoering van werk meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen tegenover de andere partij schadeplichtig zal zijn.
4. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q leverbare deel afzonderlijk te factureren. Koper is dan gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, tenzij koper zich gemotiveerd erop beroept en aantoont dat het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. In laatstgenoemd geval is koper (na ontbinding) niet gehouden de reeds aan hem geleverde goederen te betalen, maar dient hij ze wel binnen redelijke termijn en in goede staat aan verkoper retour te (laten) zenden.

Art.11 ONTBINDING
1. De koper is van rechtswege in verzuim, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. hem surséance van betaling wordt verleend, dan wel in geval van aanvraag daartoe, dan wel besluit of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn onderneming, dan wel te zijner laste beslag wordt gelegd op een of meerdere vermogensbestanddelen. De verkoper heeft in dat geval het recht, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist:
– de nakoming, c.q. uitvoering van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of
– door koper te verrichten betalingen onmiddellijk op te eisen en/of
– contante betaling te verlangen en/of
– de met koper gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden.
2. Het in art. 11 lid 1 bepaalde laat onverlet het recht van de verkoper op volledige vergoeding van schade, rente en kosten.

Art.12 GARANTIE
1. Verkoper staat ervoor in dat de goederen (a) gedurende één jaar na levering vrij zijn van gebreken, wat wil zeggen dat ze geen materiaal- of productiefout bevatten, (b) voldoen aan de van Nederlandse overheidswege terzake gegeven voorschriften die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, en (c) voldoen aan de specificaties zoals door de verkoper opgegeven, zulks met inachtneming van de in de branche voor dergelijke materialen geldende toleranties.
2. De in lid 1 bedoelde garantie heeft geen betrekking op door de verkoper verstrekte adviezen welke betrekking hebben op lassen en/of snijden, de verwerking en keuze van lastoevoegmaterialen en het gebruik van machines en toebehoren. Koper kan daaraan geen rechten ontlenen. De adviezen geven slechts aan welke mogelijkheden openstaan voor de koper c.q. gebruiker. De praktische toepassing van de in deze adviezen verstrekte gegevens komt volledig voor rekening en risico van de koper c.q. gebruiker.
3. Om aanspraak te maken op garantie zal koper onmiddellijk en voor het einde van de garantieperiode verkoper informeren over vermeende gebreken. Voor het geval verkoper constateert dat de garantieclaim geldig is, zal verkoper binnen redelijke termijn en naar eigen goeddunken gebrekkige goederen ofwel repareren – koper dient verkoper daartoe te allen tijde in de gelegenheid te stellen – of een vervangend product aanbieden. In geval van reparatie of vervanging van gebrekkige (onderdelen van) goederen draagt koper de kosten van demontage en montage daarvan.
4. Indien verkoper ondanks redelijke inspanningen een gebrekkig goed niet kan repareren of vervangen zal verkoper aan koper een gepaste vergoeding aanbieden dan wel de aankoopprijs terugbetalen.

5. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of gebruik, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens koper zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.
6. Tenzij anders overeengekomen gelden voor geleverde goederen in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door verkoper ook geen garantie verstrekt.
7. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13. RECLAMATIES OF KLACHTEN
1. Koper zal de goederen bij of onmiddellijk na aflevering controleren op juistheid, kwantiteit en kwaliteit.
2. De zichtbare gebreken van de goederen die bij de controle geconstateerd of redelijkerwijs te constateren waren, dienen onverwijld doch uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk of telefonisch (met schriftelijke bevestiging) aan verkoper te worden gemeld, met opgave van ordernummer, vrachtbrief, factuur e.d.
3. De visueel niet zichtbare (verborgen) gebreken dienen onverwijld doch uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, maar in geen geval later dan twee maanden na aflevering, aan verkoper te worden gemeld op de in artikellid 2 genoemde wijze.
4. Klachten over door verkoper verzonden facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
5. Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van onjuistheid of gebrekkigheid indien hij niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen heeft gereclameerd en/of hij verkoper niet in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te onderzoeken of repareren.

Art.14 AANSPRAKELIJKHEID
1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
(i) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade en/of gevolgschade (bedrijfsstoring, onkosten, inkomstenderving, gederfde besparingen, reputatieschade, verlies van goodwill e.d.) door welke oorzaak dan ook. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
(ii) Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade ook die door of tijdens de installatie van geleverde goederen wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken en/of personen welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt, behoudens en voor zover verkoper daarvoor verzekerd is.
(iii) Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is verkoper niet aansprakelijk.
(iv) Verkoper is niet verantwoordelijk voor schades ontstaan door:
– een niet correcte naleving van de gebruiksvoorschriften en/of instructies;
– onjuist gebruik van de geleverde goederen of gebruik voor een doel waarvoor de goederen niet geschikt zijn.
(v) De door verkoper te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag ter zake de door verkoper geleverde zaken of diensten of verrichte werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. Koper is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal, brand of beschadiging van de goederen, gereedschappen en materialen van verkoper zodra deze zich op het terrein van koper bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een verkoper toe te rekenen tekortkoming.
3. Vanaf het moment van levering van de zaken is verkoper door koper gevrijwaard voor alle aanspraken van derden, waaronder betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van de samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei anders oorzaak.
4. In overeenstemming met hetgeen in art. 12 lid 2 is bepaald, is de verkoper nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke voortvloeit uit adviezen in welke vorm dan ook door de verkoper verstrekt, en ongeacht of deze al dan niet tegen betaling zijn uitgebracht.

Art.15 EXPORT
1. Elke levering door verkoper geschiedt onder de voorwaarde dat koper de goederen niet uitvoert, doorvoert of anderszins gebruikt en/of overdraagt in strijd met enige nationale of internationale export- en import controlewet- en regelgeving die de (weder)uitvoer of overdracht van bepaalde artikelen naar bepaalde landen, entiteiten of personen verbiedt, sanctioneert of beperkt, zoals de wet- en regelgeving van de VN, de EU en de VS (“Exportregelgeving”).
2. Koper staat er jegens verkoper voor in dat hij (a) zelf geen onderwerp is van enige nationale of internationale embargo- / sanctiemaatregel, en (b) bij de (weder)uitvoer en/of doorvoer van door verkoper geleverde goederen vorenbedoelde “Exportregelgeving” in acht zal nemen.
3. Koper vrijwaart verkoper voor alle claims van derden en directe en indirecte schade – waaronder door overheden, instanties en/of instellingen opgelegde boetes, (na)heffingen etc. – die het gevolg is van handelen door koper in strijd met het in dit artikel bepaalde.

Art.16 TOEPASSELIJK RECHT
1. Op de offertes, gedane aanbiedingen alsook de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands Recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, evenals die van enige toekomstige internationale regeling ter zake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Art.17 GESCHILLEN
1. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen bij wege van arbitrage worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Partijen zijn echter steeds (ook) gerechtigd een geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Naast het Nederlands Arbitrage Instituut is deze rechtbank bij uitsluiting bevoegd.
2. In geval van versies van deze algemene voorwaarden in verschillende talen, geeft de Nederlandse versie en vertaling en aldus de betekenis van de gebruikte Nederlandse woorden bij de uitleg van de voorwaarden altijd de doorslag.